Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO hertes.pl z dnia 17 sierpnia 2017 roku.

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego hertes.pl;

 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem hertes.pl lub www.facebook.com/Hertes.Luxury.Lighting.And.Furniture/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 7. Towar na indywidualne zamówienie – oznacza Towar przygotowany na specjalne zamówienie Klienta i dostosowany do jego potrzeb;

 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Prowadzącym Sklep internetowy a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: hertes.pl lub www.facebook.com/Hertes.Luxury.Lighting.And.Furniture/ .

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem: hertes.pl lub https://www.facebook.com/Hertes.Luxury.Lighting.And.Furniture/ prowadzony jest przez firmę Hertes Brokers Krzysztof Hudzik .

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Wszystkie dostępne przeglądarki internetowe typu desktop

b) Wszystkie dostępne przeglądarki internetowe, typu mobilnego.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa prowadzący Sklep zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu hertes.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich wizerunki, opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a tym samym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

2.10. Prowadzący Sklep dołoży należytej staranności (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego), aby opublikowane na stronach internetowych Sklepu informacje dotyczące Towarów, w szczególności opis i dane techniczne, nie zawierały uchybień lub błędów. Informacje o Towarach na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego. Mając na uwadze powyższe, Prowadzący Sklep zaleca Klientom skontrolowanie podawanych parametrów na stronach internetowych producentów lub wytwórców danych Towarów.

2.11. Zdjęcia Towarów zamieszczone na stronach internetowych Sklepu mogą nie oddawać idealnie realnego wyglądu Towarów, w szczególności w zakresie kolorystyki prezentowanych Towarów, co Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje wraz z akceptacją postanowień Regulaminu. Za drobne rozbieżności pomiędzy zdjęciami zamieszczonymi na stronach internetowych Sklepu, jak również za ewentualne różnice w wyglądzie Towaru wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta a wyglądem rzeczywistym Towaru Prowadzący Sklep nie odpowiada.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Prowadzący Sklep może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Prowadzącego Sklep za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Prowadzącego Sklep.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Prowadzącego Sklep.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Prowadzącego Sklep,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4.2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową hertes.pl, dokonać wyboru towaru, jego ilości, rozmiaru i kolorystyki z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) przewidywanego czasu dostawy,

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Prowadzącym Sklep Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „hertes.pl Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia numer …", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4.11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu hertes.pl lub www.facebook.com/Hertes.Luxury.Lighting.And.Furniture oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

4.12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4.13. Umowa z chwilą jej zawarcia stanowi całość uzgodnień pomiędzy Klientem i Prowadzącym Sklep, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, jak również zastępuje wszelkie wcześniejsze pisemne lub ustne uzgodnienia, choćby dorozumiane, dokonane pomiędzy Klientem i Prowadzącym Sklep w odniesieniu do Towaru będącego jej przedmiotem.

4.14. Prowadzący Sklep i Klient akceptują, że odpowiedzialność Prowadzącego Sklep za jakiekolwiek szkody inne niż na osobie spowodowane przez Towar lub jego działanie, ograniczona jest do ceny Towaru, jednakże nie obejmuje utraconych korzyści oraz jakichkolwiek szkód następczych lub pośrednich. Ponadto Prowadzący Sklep zwolniony jest z odpowiedzialności odszkodowawczej za szkody wyrządzone przez Towar lub jego działanie w przypadku, gdy szkoda wyrządzona, choćby pośrednio, przez Towar lub jego działanie jest w szczególności wynikiem:

 • użytkowania Towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem;

 • użytkowania Towaru w sposób niezgodny z instrukcją lub zaleceniami producenta lub wytwórcy Towaru;

 • dokonania jakichkolwiek modyfikacji Towaru przez Klienta lub innego jego użytkownika;

 • umieszczenia Towaru w sąsiedztwie przedmiotów łatwopalnych, grożących wybuchem itp. lub innych materiałów niebezpiecznych;

 • innych przyczyn niezależnych od Prowadzącego Sklep;

 • Siły Wyższej.

4.15. Klient nie ma prawa przenieść jakichkolwiek wierzytelności wynikających z Umowy na jakiekolwiek osoby trzecie, bez uprzedniej i wyraźnej zgody Prowadzącego Sklep wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub odbiorem własnym. Szczegółowe koszty dostawy podane są na stronie głównej Sklepu. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.

5.3. Termin realizacji dostawy zostanie również wskazany w momencie składania Zamówienia.

5.4. Z chwilą pokwitowania odbioru Towaru na Klienta przechodzi prawo własności Towaru, jak również wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem Towaru, a w szczególności ryzyko jego utraty lub uszkodzenia.


VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego mBank 56 1140 2004 0000 3102 3492 6807,

b) płatnością w systemie e-service,

c) zapłata kartą płatniczą (Visa, Mastercard)- karta zostaje obciążona w momencie zakończenia płatności przez klienta,

d) za pobraniem. Tylko przy opcji wyboru wysyłki …...

VII. Prawo do odstąpienia od umowy

7.1. Wyłącznie Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy.

7.2. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

7.3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy (w przypadku zakupienia kilku rzeczy, które dostarczane są oddzielnie, po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

7.4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Prowadzącego Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na nasz adres podany na stronie Sklepu).

7.5. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.6 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


Skutki odstąpienia od umowy

7.7 W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Prowadzący Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Prowadzący Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

7.8 Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraził zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

7.9 Prowadzący Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.10 Klient zobowiązany jest do odesłania lub przekazania zwracanego Towaru wraz z opakowaniem w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w ramach zwykłego zarządu, na własny koszt na adres siedziby Prowadzącego Sklep tj. Hertes Brokers Krzysztof Hudzik, ul. Kurpiowska 17b, 81-554 Gdynia, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Prowadzącego Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy.

7.11 Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

7.12 Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

7.13 Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7.14 Powyższe postanowienia niniejszego rozdziału nie znajdują zastosowania w przypadku:

(i) Umów zawieranych przez Klientów innych niż Konsumenci oraz

(ii) Umów stanowiących podstawę zakupu Towarów o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą i oznaczonych w serwisie internetowym hertes.pl jako „Towar na indywidualne zamówienie”.


VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Prowadzący Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres k.hudzik@hertes.pl Prowadzący Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Prowadzący Sklep nie jest producentem Towarów.

8.4. Prowadzący Sklep oświadcza, co Klient przyjmuje do wiadomości, że Prowadzący Sklep nie udziela żadnej gwarancji na Towar, z zastrzeżeniem postanowień pkt 8.5 i 8.6 niniejszego rozdziału.

8.5. Na Towary dostępne w Sklepie hertes.pl ich producenci lub wytwórcy mogą udzielać gwarancji na warunkach określonych przez nich w załączonych do Towarów kartach gwarancyjnych, z zastrzeżeniem że gwarancja taka co do zasady nie obejmuje źródeł światła ewentualnie dostarczonych przez producenta lub wytwórcę w oprawie. W takim wypadku jednakże Prowadzący Sklep zwolniony jest z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem Klienta, co Klient akceptuje, w zakresie w jakim producent lub wytwórca Towaru udzielający jego gwarancji odmówił lub nienależycie wykonał swoje obowiązki z tytułu udzielonej gwarancji. Postanowienia zdania poprzedniego nie naruszają ani nie ograniczają odpowiedzialności Prowadzącego Sklep wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego.

8.6. W celu skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji Klient powinien udać się z zakupionym Towarem do autoryzowanego punktu serwisowego gwaranta lub bezpośrednio do gwaranta.


IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Prowadzący Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Prowadzącego Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Hertes Brokers Krzysztof Hudzik, ul. Kurpiowska 17b, 81-554 Gdynia, mailowo pod adres krzysztof@hertes.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Prowadzący Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

10.1. Klient, który jest Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

10.2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym Sklep a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

10.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Prowadzącym Sklep a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Prowadzącego Sklep.

10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.


pixel
Podziel się swoim komentarzem z innymi
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij